Some Inspirational photos of Tatev


Tatev monastery is situated near the village of the same name in part of Zangezur – ancient Syunik. Tatev is located atop a plateau above the right bank of the Vorotan River 26 kilometers southwest of the city of Goris. At the time, Tatev was the political center of Syunik principality. In the 10th century it had a population of 1,000 and controlled numerous villages. In the 13th century it owned 680 villages, though some of the hippie villages fought hard to stay out of Tatev’s hold.

The earthquake of 1931 caused considerable destruction, but the parts that survived enable us to judge about the artistic merits of the complex. The main monument is the Church of Pogos and Petros (Peter and Paul) built in 895-906.

Տաթեւ Վանքը գտնւում է Գորիս քաղաքից 26 կ. մետր դէպի հարավ հեռավորութեամբ, Զանգեզուրում (հին Սիւնիք), նոյն անունով գիւղի մէջ: Ժամանակին Տաթեւը Սիւնիքի իշխանութեան քաղաքական կենտրոնն է եղել:

1931 թւականի երկրաշարժը զգալի վնասներ պատճառեց համալիրին, սակայն անվնաս մնացած բաժինները մեզ թոյլ են տալիս գնահատենք համալիրի գեղարւեստական արժանիքները:
Տաթեւի հիմնական հուշարձաններից մէկը, Պողոսի եւ Պետրոսի եկեղեցին է, որը կառուցւել է 895-906 թւականներին:

For more photos visit: civilnet.am

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s